Applications open

ОСМА STUDENTS 2020

Fedor Rudin class (violin, Austria):

1. Sofiia Kyslіak (Kyiv)
2. Anna Kysliak (Kyiv)
3. Maksym Synytskyi  (Odesa)
4. Ivan Udovychenko (Kharkiv)
5. Daniela Palamariuk (Chernivtsi)
6. Khrystyna Makukh (Lviv)

Edgar Moreau class (cello, France):

1. Olga Podolska (Odesa)
2. Viktoriia Fortuchenko (Odesa)
3. Vladislav Dolhiier (Odesa)
4. Anastasiia Voltornist (Kharkiv)
5. Inna Shymanska  (Kyiv)
6. Kostiantyn Tomnytskyi (Odesa)